TYPOMANIA

— logo for the competition of type design «Typomania»